ប្រវត្តិបុគ្គលល្បីៗអាជីវកម្ម

បញ្ជីនាយក​ប្រតិបត្តិល្បីៗប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗទាំង ២៥

ខ្លីៗ៖

  • វេបសាយការងារអាជីព Comparably ទើបតែបានចេញផ្សាយបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៃនាយកប្រតិបត្តិល្អបំផុតនៅក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ។
  • បញ្ជីនេះផ្អែកលើការវាយតម្លៃរបស់បុគ្គលិកអនាមិកក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ។
  • លោក Eric Yuan នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Zoom Video Communications ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូល។

វេបសាយការងារអាជីព Comparably ទើបតែចេញផ្សាយចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមាននាយកប្រតិបត្តិល្អបំផុត។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះក្រុមហ៊ុន Comparably បានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយស្នើឱ្យនិយោជិកនៅទូទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន ៦០,០០០ វាយតម្លៃអត្រានាយករបស់ពួកគេចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ។ លោក Eric Yuan នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Zoom Video Communications បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៃបញ្ជីក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមាននិយោជិកជាង ៥០០ នាក់។

នៅក្នុងខែមីនានៅពេលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើការពីផ្ទះវិញលោក Yuan បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចដែលបានរាយការណ៍ពីមុនដោយ Business Insider ថាក្រុមហ៊ុនបានមើលឃើញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ឥតគិតថ្លៃ និងករណីប្រើប្រាស់វីដេអូថ្មី។ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិង software ដូចជា Google , Adobe , Outreach បានគ្រប់គ្រងលើបញ្ជី។ ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ទាំង ២៥ ដែលមាននាយកប្រតិបត្តិល្អបំផុតនៅឆ្នាំ ២០២០ នេះ ៖

២៥ John Van Siclen នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Dynatrace

ទីតាំង ៖ Waltham, Massachusetts

ឧស្សាហកម្ម ៖ ផ្នែក software កុំព្យូទ័រ

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “មានចក្ខុវិស័យក្នុងការកំណត់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនថាជាអ្នកប្រកួតប្រជែងប្រឆាំងនឹង Silicon Valley ” ។

២៤ លោក Kenneth Lin នាយកប្រតិបត្តិ Credit Karma

ទីតាំង ៖ San Francisco, California

ឧស្សាហកម្ម ៖ FinTech

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ ៖ “The transparency to speak openly to the entire company not only about the positives, but the challenges and hard stuff has been inspiring ” ។

២៣ លោក Steve Bilt នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smile Brands

ទីតាំង ៖ Irvine, California

ឧស្សាហកម្ម៖ សុខភាព / ធ្មេញ

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Open, honest, communicative and very concerned about maintaining a positive culture ” ។

២២ លោក Doug Mack នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Fanatics

ទីតាំង ៖ Jacksonville, Florida

ឧស្សាហកម្ម ៖ Online retail

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ ៖ “Visionary and transparent as to the direction of the company. Messaging through town halls is lively and engaging ” ។


២១ លោក Carlos Rodriguez នាយកប្រតិបត្តិនៃ ADP

ទីតាំង៖ Roseland រដ្ឋ New Jersey

ឧស្សាហកម្ម ៖ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Clear vision and great communicator Seems to be a humble guy” ។

២០ លោក Henry Schuck អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ZoomInfo

ទីតាំង ៖ Vancouver, Washington
ឧស្សាហកម្ម ៖ Software as a service

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Not afraid to get in the trenches. I believe you can sum up our culture in one word, grit, and that all starts with Henry ” ។

១៩ លោក Dan Rosensweig នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Chegg

ទីតាំង ៖ Santa Clara, California

ឧស្សាហកម្ម៖ ការអប់រំខ្ពស់

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “It’s clear that Dan cares about each one of his employees by how he communicates with us and the perks and work-life balance that he offers ” ។

១៨ John Foley នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Peloton

ទីតាំង ៖ New York
ឧស្សាហកម្ម ៖ សុខភាពនិង សម្បទា

ការដកស្រង់សម្តីរបស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ ៖ “John Foley is definitely a man of the people. He’s a CEO that supports Black Lives Matter, wants diversity at the executive level, and cares about democratizing fitness for everyone ” ។

១៧ Bert Bean នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Insight Global

ទីតាំង ៖ Atlanta, Georgia

ឧស្សាហកម្ម ៖ បុគ្គលិកនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ការដកស្រង់សម្តីរបស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ:”Our CEO Bert Bean is wonderful and really lets everyone know where they stand ” ។

១៦ Manny Medina នាយកប្រតិបត្តិផ្សព្វផ្សាយ

ទីតាំង: Seattle, Washington

ឧស្សាហកម្ម ៖ software កុំព្យូទ័រ

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Driven by a strong mission and extremely approachable even as we grow ” ។

១៥ Lynn Jurich នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Sunrun

ទីតាំង ៖ San Francisco, California

ឧស្សាហកម្ម៖ ការកើតឡើងវិញ និងបរិស្ថាន

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ ៖ “Lynn has been incredible at navigating the solar coaster. I completely trust her to make the right decisions, not just for the company, but the industry as a whole ” ។

១៤ Daniel Dines នាយកប្រតិបត្តិរបស់ UiPath

ទីតាំង ៖ New York

ឧស្សាហកម្ម ៖ AI software

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “I like the culture of this organization and how it’s spread by the leadership, in particular, by the CEO ” ។

១៣ លោក Ian Siegel នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ZipRecruiter

ទីតាំង៖ Santa Monica, California

ឧស្សាហកម្ម៖ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ:  “It is amazing to work for such a great company and a CEO that really cares. Ian Siegel is very connected with the employees and asks for their feedback.”

១២ Mitch Snyder នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Bell

ទីតាំង ៖ Fort Worth, Texas

ឧស្សាហកម្ម៖ អាកាសចរណ៍និងអវកាស

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Under the new CEO, I have noticed tremendous positive changes in the way employees are treated, valued and allowed to contribute ” ។

១១ លោក Robert Frist Jr. នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន HealthStream

ទីតាំង ៖ Nashville រដ្ឋ Tennessee

ឧស្សាហកម្ម៖ ការសិក្សាតាមអេឡិកត្រូនិក

ការដកស្រង់សម្តីរបស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ ៖ “I’ve been blown away at how they have handled and communicated to the organization, crisis after crisis. Honorable, consistent, thoughtful, and progressive ” ។

១០ លោក Vlad Shmunis នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន RingCentral

ទីតាំង ៖ Belmont រដ្ឋ California

ឧស្សាហកម្ម ៖ SaaS/enterprise software

ការដកស្រង់សម្តីរបស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ ៖ “Our CEO is a true leader in the UCaaS space. Does a great job in surrounding the company with great executive talent ” ។

៩ Annette Brülsនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Medela

ទីតាំង ៖ McHenry, Illinois

ឧស្សាហកម្ម: ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Very dynamic and able to quickly and effectively shift focus when crazy things like COVID changes the world in an instant, all while sticking to a consistent and logical path ” ។

៨ លោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple

ទីតាំង៖ Cupertino, California

ឧស្សាហកម្ម៖ អេឡិចត្រូនិចអ្នកប្រើប្រាស់

ការដកស្រង់សម្តីរបស់បុគ្គលិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ:”The leadership at Apple is the strongest it has ever been.Tim Cook is an excellent CEO, maybe in top 10 in the world. He genuinely wants to do the best for the world ” ។

៧ លោក Patrick Pacious នាយកប្រតិបត្តិសណ្ឋាគារ Choice

ទីតាំង៖ Rockville រដ្ឋ Maryland

ឧស្សាហកម្ម៖ ការធ្វើដំណើរ

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Pat is transparent, a great communicator and seems to genuinely care about the employees and the franchises ” ។

៦ លោក Ryan Smith ប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Qualtrics

ទីតាំង៖ Provo, Utah

ឧស្សាហកម្ម៖ ការស្រាវជ្រាវ SaaS / ទីផ្សារ

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Ryan is an excellent CEO who has a very clearly defined vision of XM and how to bring it to the world ” ។

៥ Shantanu Narayen នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Adobe

ទីតាំង៖ San Jose, California

ឧស្សាហកម្ម ៖ ផ្នែក software សហគ្រាស

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ: “Inspirational. Focused not only in business, but also on building a company culture promoting equal respect to anyone and allowing employees to be their true selves at work ” ។

៤ លោក Satya Nadella នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft

ទីតាំង ៖ Redmond រដ្ឋ Washington

ឧស្សាហកម្ម ៖ ផ្នែក software កុំព្យូទ័រនិងអេឡិចត្រូនិច

ការដកស្រង់សម្តីរបស់នាយកប្រតិបត្តិ៖ “Satya Nadella is really inspiring. He has a good vision & the global strategy is excellent. In those complicated times, it is reassuring to be in such a strong company with a strong leadership team ” ។

៣ លោក Sundar Pichai នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google

ទីតាំង៖ Mountain View, California

ឧស្សាហកម្ម ៖ Internet cloud computing

ការដកស្រ ង់សម្តីរបស់នាយកប្រតិបត្តិ៖ “Sundar Pichai is a very good man, he gives a lot of benefits to his employees. It is is a very fun and profound experience working at Google”។

២ លោក Brian Halligan នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន HubSpot

ទីតាំង ៖ Location: Cambridge, Massachusetts

ឧស្សាហកម្ម ៖ CRM software

ការដកស្រង់របស់នាយកប្រតិបត្តិ:”Has clear goals looking forward into the future and enables regional experimentation for driving innovation among teams ” ។

១ លោក Eric Yuan នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Zoom Video Communications

ទីតាំង៖ San Jose, California

ឧស្សាហកម្ម៖ កម្មវិធីធ្វើសន្និសីទវីដេអូ

ការដកស្រង់របស់និយោជិកអំពីនាយកប្រតិបត្តិ:”Accessible, friendly, caring, knowledgable, smart ” ។

Related posts
ប្រវត្តិបុគ្គលល្បីៗ

មកដឹងពីប្រវត្តិបុរស់ខ្លាំងរុស្សី លោក វ្លាឌីមៀរ ពូទីន​

ប្រវត្តិបុគ្គលល្បីៗ

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនរថយន្តតូយូតាដ៏ល្បីល្បាញ ក្រោមការដឹកនាំ លោក អីជី តូយូដា(Eiji Toyoda)

អាជីវកម្ម

វិធីរក្សាកម្លាំងចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការខណៈពេលធ្វើការពីផ្ទះ

អាជីវកម្ម

មហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលប្រទេសថៃទាំង៥រូប ដែលមានទ្រព្យរាប់ពាន់លានដុល្លារ

Leave a Reply

Your email address will not be published.